sunnuntai, 18. huhtikuuta


Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry:n säännöt

(Patentti- ja rekisterikeskuksen sääntömalli I mukaisesti)

§1    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry ja sen kotipaikka on Hattula

§2    Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää alpakan- ja laamankasvatuksen yleisiä edellytyksiä elinkeinona ja harrastuksena Suomessa sekä lisätä lajien tunnettavuutta. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä opetus- ja neuvontatilaisuuksia, tiedottaa toiminnastaan ja alaan liittyvistä asioista, antaa lausuntoja , ylläpitää ja hallinnnoi jalostustoimintaan tukevaa eläinrekisteriä  jäsenten käyttöön. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

§3    Jäsenet
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

§4    Jäsenen eroaminen ja erottaminen .
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5    Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

§6    Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta kuitenkin niin että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla erovuorossa eri vuosina. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8    Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§9    Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10    Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen.

§11    Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
◦    kokouksen avaus
◦    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
◦    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
◦    hyväksytään kokouksen työjärjestys
◦    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
◦    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
◦    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
◦    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
◦    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
◦    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§12    Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§13    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

copyright copyright copyright